Pohjois-Savon käynnissä olevat hankkeet

 • NewTech – Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen

  Hankkeen keskeiset toimenpiteet liittyvät pk-yritysten kasvun, kansainvälistymisen, kilpailukyvyn, digitaalisuuden, verkostoitumisen ja innovaatioiden edistämiseen. Hankkeessa edistetään yhteistyötä paikallisten yritysten, oppilaitosten ja muiden toimijoiden välillä kansallisesti ja kansainvälisesti.

 • Materiaalianalyysin, käytönaikaisen kunnonseurannan ja tekoälyn hyödyntäminen teollisessa kiertotaloudessa

  Hankkeessa kehitetään ainetta rikkomattomia ja hajottavia menetelmiä esimerkiksi raaka-aineiden, koneenosien tai tuotteiden analysoimiseksi. Menetelmiä voidaan hyödyntää materiaalien työstämisen, käytönaikaisen kuormituksen, vaurioanalyysien ja laaduntarkkailun tueksi eri vaiheissa materiaalien elinkaarta. Hankkeessa saavutettavan tietomäärän avulla luodaan tekoälyä soveltavia työkaluja haluttujen määreiden arviointiin.

 • UpTech, tulevaisuuden osaajia Itä-Suomeen

  Hankkeen tavoitteena tekniikan alan houkuttelevuuden lisääminen ja korkeasti koulutetun työvoiman saaminen Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueille. Tavoitteena on myös suunnitella ja pilotoida jatkuvaan oppimiseen soveltuvia tekniikan korkeakoulutusmoduuleja sekä suunnitella alueellinen oppimispolku tekniikan ylempään korkeakoulututkintoon alemman korkeakoulututkinnon tutkinnon suorittaneille.

 • TeknoHub – yhteistyöratkaisuilla teknologiayritysten digitalisaatio- ja teknologiakyvykkyyden uudistamista

  Hankkeen kokonaistavoitteena on kehittää yläsavolaisten toimittajayritysten ja pk -päähankkijatahojen nopeaa digitaalista ja teknologista muutoskyvykkyyttä sekä luoda siten edellytykset yritysten kokonaiskyvykkyyden merkittävä ja nopea kasvu muuttuviin asiakaskysyntätilanteisiin ja koronaepidemian muuttamaan toimintaympäristöön soveltuviksi.

 • Digitalisaatio valmistavan teollisuuden yrityksissä (DiVa)

  Hankkeessa digitalisaation tutkittu tieto kohdennetaan yritysten kehittämisvoimaksi. Tutkimustiedon ja hankkeessa tehtävän selvitystyön avulla tunnistetaan kohdeyrityksistä digitalisaation liittyviä kriittisiä kehitystarpeita sekä haasteita, joihin digitalisaatiosta ja ketterästä automaatiosta löytyisi apukeinoja. Tavoitteena on löytää sekä pilotoida tunnistettuihin kehittämiskohtiin toimivimmat ja toimintaan soveltuvimmat, helposti tuloksiksi konkretisoitavat ratkaisut ja toimintamallit, jotka voidaan käyttöönottaa joustavasti portaittain, yritysten tarpeiden ja halujen mukaan

 • VirTech – Virtuaaliteknologia työelämän ja koulutuksen kehittämisessä

  VirTech-hanke antaa koulutusta, opastaa ja auttaa XR-teknologian käyttöönotossa ja sen soveltamisessa. Hanke tukee virtuaaliteknologiaan perustuvien toimintamallien käyttöönottoa pohjoissavolaisiin eri alojen yrityksiin. Toimintamallit luovat uusia vaihtoehtoisia tapoja mm. perehdyttämiseen, markkinointiin ja prosessin ohjaukseen virtuaaliteknologioiden avulla.

 • Digiteknologian TKI-ympäristö (Digikeskus)

  Hankkeen tavoite on käynnistää ja vakiinnuttaa Digikeskuksen toiminta Savilahti-kokonaisuuteen. Digikeskuksen tehtävänä on seurata digitalisaation kehitystä ja auttaa ekosysteemejä ja yrityksiä digitalisaatioon liittyvien ongelmien ratkaisuissa. Tavoitteena on tukea kumppaneita uuden digiteknologian soveltamisessa ja alentaa uuden teknologian käyttöönottokynnystä.

 • Savonia - logo

  5G:llä vauhtia digitalisaatioon

  Hankkeen tavoitteena on 5G- ja tekoälytietoisuuden lisääminen, teknologian pilotointi ja 5G-verkostoituminen sekä TKI-toiminta.

 • Pohjois-Savon ekosysteemiympäristön kehittäminen ja tuotteistaminen kansalliseksi ja kansainväliseksi osaamiskeskittymäksi

  Hanke kokoaa yhteen Pohjois-Savon alueen ekosysteemit, klusterit ja kehityspalvelujen tarjoajat luodakseen SuperEkosysteemin, jolla on kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä ja vetovoimaa. Tavoitteena on myös liikevaihdon ja markkinaosuuden kasvu luomalla toimintamalli, joka tukee ekosysteemejä niiden kehitys- ja liiketoiminnan kasvuaikeissa.

 • LEAP – Kasvuhakuisten pk-yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen

  Hankkeen päätavoitteena on selvittää/analysoida yritysten kasvun haasteet (laaja-alainen yrityksen kasvuanalyysi) sekä tuoda ratkaisuja löydettyihin pk-yritysten kasvuun liittyviin haasteisiin. Lisäksi nostetaan yritysten edellytyksiä ja osaamistasoa kasvun haasteisiin liittyen ja sitä kautta tuodaan työkaluja kasvun hallintaan.

 • Life & Career – Elämä ja ura Ylä-Savossa

  Hankkeen päätavoitteena on selvittää/analysoida yritysten kasvun haasteet (laaja-alainen yrityksen Life & Career -Elämä ja Ura Ylä-Savossa on ESR ja seuturahoitteinen hanke jonka tavoitteena on tukea alueen elinvoimaisuuden kasvua ja taata työvoiman pysyvyys alueella. Hankkeen aikana pyritään lisäämään alueen kansainvälistä työvoimaa valituilla kärkialoilla.


Päättyneet hankkeet