FI_Co-fundedbytheEU_RGB_BLACK
Pohjois-Savon-liitto-tunnuscmyk

Ylä-Savon teollisuus

Ylä-Savon teollisuus on monialaista ja innovatiivista. Nykyaikaiseen ja kilpailukykyiseen teknologiatoimialan keskittymään kuuluu kansainvälisillä markkinoilla toimivia yrityksiä ja verkostossa toimivia alihankkijoita. Maailmalla Ponssen metsäkoneet, Normetin kaivosajoneuvot ja Profile Vehiclesin ambulanssit tunnetaan korkeasta laadustaan. Genelecin studiotarkkailukaiuttimet edustavat oman alansa kansainvälistä huippua, ja panimoyritys Olvi pitää huolen, ettei jano pääse yllättämään.

Ylä-Savon teollisuusyritysten liikevaihto ja vienti ovat kasvaneet 2000-luvulla muuta Suomea nopeammin. Ylä-Savon teollisuuden liikevaihto vuonna 2019 oli 2,6 miljardia euroa ja vienti 520 miljoonaa euroa.

Teköäly

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa vihreän siirtymän mukaisia kehittämispanostuksia maakunnan ja Ylä-Savon seutukunnan teollisuuden, ennen kaikkea kone- ja energiateknologian alan elinvoimaisuuden kehittämiseksi. Hankkeen avulla luodaan uusia työpaikkoja, lisätään yritysten osaamisen kehittämisen panostuksia ja edistetään yritysten vihreän siirtymän investointeja sekä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden mukaisien ratkaisujen hyödyntämistä. Hankkeen toimenpiteillä tuetaan erityisesti teollisuuden pk-yritysten kasvua ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien innovointia. Hankkeen avulla tarjotaan monipuolista kehittämistukea ja tiivistetään entisestään elinkeinoelämän, koulutusorganisaatioiden, kuntatoimijoiden ja sidosryhmien yhteistyötä.

Hankkeen avulla vahvistetaan KesTech osaamiskeskittymää tahoksi, joka kykenee viemään Ylä-Savon teollista verkostoa edelläkävijäksi resurssitehokkuudessa, kiertotaloudessa, energiatehokkuudessa sekä ESG:n kolmessa kategoriassa (ympäristövastuullisuus, sosiaalinen vastuullisuus ja taloudellinen vastuullisuus).

Hankeen avulla vahvistetaan yhteistyötä alueella toimivien yrittäjäjärjestöjen ja kauppakamarin kanssa. Yhteistyön kautta haetaan uusia yhteisiä ideoita ja avauksia, joiden avulla alueen työpaikkoja ja elinvoimaisuutta voidaan lisätä.

Hankkeen toimenpiteitä ovat:

– Elinkeinoelämän ja yhteiskunnan vaatimusten tunnistaminen. Keskeisenä työkaluna on tutkimuksellinen ennakointityö, jonka pohjalta voidaan tutkia, millä tavalla kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimenpiteet voivat vaikuttaa alueelle ja etsiä mahdollisia vihreän siirtymän ja vastuullisuuden aiheuttamia disruptioita, jotka voivat muokata alueen teollisuutta. Pitkäaikaista vaikuttavuutta alueelle voidaan arvioida skenaariotyöllä, missä luodaan tulevaisuuskuvia alueelle pohjautuen tunnistettuihin ilmiöihin.

– Kestävien kasvupolkujen tukeminen. Toimitaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa toimialueen teollisuusyritysten kanssa tunnistaaksemme siirtymäprosessin vaatiman kehittämistoiminnan haasteita ja tarjoten niihin innovatiivisia ratkaisuja. Koostetaan spesifioitujen teemojen ympärille yritysryhmiä, joissa tunnistetaan niitä koskevia ESG-kehityskohteita ja konkreettisia toimenpiteitä niiden eteenpäin viemiseksi. Tunnistetaan verkostoissa toteutettavan selvitystyön avulla ryhmien toiminnan kannalta oleellisen vastuullisuusosaamisen ja infrastruktuurin nykytilanne sekä kehitetään yrityslähtöisiä koulutuspolkuja ja koulutustuotteita, joilla mahdollistetaan osaamisen kehittyminen sekä madalletaan työllistymisen kynnystä. Lisäksi kehitetään entistä suoraviivaisempia opinpolkuja teknologia-alan ammatillisista opinnoista ammattikorkeakouluihin sekä edelleen yliopistoihin.

– Hankkeen tehokas ja tuloshakuinen toteutus. Käydään aktiivista keskustelua alueella toimivien yritysten, teollisuuden toimijoiden, hanketoimijoiden ja oppilaitosten välillä energia- ja ilmastostrategisten toimenpiteiden eteenpäinviemiseksi. Keskustelujen, tulevaisuustyön sekä kehittämisyhteistyön perusteella tunnistetaan alueella merkittävät hankkeet ja tuodaan alueen toimijoille ilmi soveltuvia käynnissä tai valmisteilla olevia hankkeita sekä kehitetään uusia hankeaihioita vastaamaan alueen teollisuuden tarpeita mm. vihreän siirtymän osalta.

– Verkostot ja sidosryhmät kestävän kasvun mahdollistajina. Verkostoidutaan kansallisesti ja kansainvälisesti oleellisten sidosryhmien kanssa, ja etsitään yhteistyömahdollisuuksia, tarkoituksena täydentää alueen valmistavalle teollisuudelle tarjottavaa ”työkalupakkia”, ts. tukimahdollisuuksia. Tehdään toimenpiteitä European Cluster Collaboration Platformin vaatimusten mukaisen klusteritoiminnan kehittämiseksi.

– Imago- ja tulosviestintä. Kehittää ja ylläpitää SavoLink-virtuaalista yrityskylää, jonka avulla viestitään Ylä-Savon yrityksien työpaikoista ja mahdollisuuksista, sekä tuodaan ilmi Ylä-Savon kuntien elinvoimaisuutta. Julkaistaan uutiskirjeitä ja muita tiedoksiantoja tilaisuuksista ja tapahtumista. Viestintää toteutetaan suomeksi ja englanniksi. Viestintätoimenpiteillä markkinoidaan työmahdollisuuksia kotimaisille ja kansainvälisille osaajille. Järjestetään erinäisiä tilaisuuksia, joissa tuodaan ilmi Ylä-Savon alueelle oppilaitosten osaamista sekä tietoa uusista ajankohtaisista teknologioista.


Hankkeen rahoittajat

FI_Co-fundedbytheEU_RGB_BLACK
Pohjois-Savon-liitto-tunnuscmyk