Hankkeen esittely

KesTech osaamiskeskittymän toiminnan käynnistämisen nopeuttamiseksi on aloitettu Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama kehittämishanke. Hankkeen päätavoite on luoda KesTechistä uusi teollisuuden ja teknologia-alan toiminnan kehittymistä tukeva koulutus- ja TKI-osaamiskeskittymä Ylä-Savoon. Toiminnan ytimen muodostaa Itä-Suomen yliopiston, Savonian-ammattikorkeakoulun ja Ylä-Savon ammattiopiston monikampusmalli, jossa oppilaitosten keskeiset resurssit toimivat harmonisessa yhteistyössä ja joiden tki-ympäristöjä kehitetään alueen valmistavan teollisuuden tarpeiden mukaisesti.

Toteutusaika: 1.1.2022-30.9.2023

Päärahoittaja: Pohjois-Savon liitto (EAKR)


Hankesuunnitelma

Teköäly

Tausta

Ylä-Savon teolliseen keskittymään kuuluu useita kansainvälisillä markkinoilla toimivia yrityksiä ja näiden verkostoissa toimivia alihankkijoita. Kone- ja laitevalmistus sekä siihen liittyvä palveluverkosto on seutukunnan suurin työllistäjä ja alueen elinvoimaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeä toimiala. Hankkeen tavoitteena on turvata Ylä-Savon teollisuuden osaavaan työvoiman saanti sekä tarjota asiantuntevaa liiketoiminnan kehittämispalvelua, tuotekehitys- ja testauspalvelua sekä korkeatasoista tutkimustietoutta soveltavia TKI-ympäristöjä yritysten osaamisen kehittämisen tarpeisiin.

Tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Ylä-Savon teollisuuden asemaa tarjoamalla kerätyn ennakointitiedon avulla tarpeen mukaista, koulutusorganisaatioiden yhdessä toteuttamaa osaamisen kehittämisen palvelua. Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan kone- ja laitevalmistuksen klusterin, KesTech -osaamiskeskittymän käynnistämistä. KesTech -klusterin muodostavat alueella toimivat koulutusorganisaatiot eli Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Ylä-Savon ammattiopisto.

Hankkeen päätavoite on luoda uusi teollisuuden ja teknologia-alan toiminnan kehittymistä tukeva koulutus- ja TKI-osaamiskeskittymä Ylä-Savoon. Hanke edistää Ylä-Savon teollisuuden ja teknologia-alan yritysten sekä koulutusorganisaatioiden yhteistoimintaa alueellisessa koulutus- ja kehittämistoiminnassa. Hanke tukee teollisuuden ja teknologia-alan uudistumista, osaamisen lisäämistä ja uuden teknologian hyödyntämistä liiketoiminnassa. Lisäksi hankkeessa kehitetään, kokeillaan ja arvioidaan yhteiskehittämisen mallilla tuotettuja prosesseja ja palveluita.

Hankkeen toimenpiteitä ovat:

  1. Ennakoidaan teknologia-alan mahdollisia tulevaisuuksien toimintaa. Tarjolla olevien ennakointialustojen palvelujen ja tiedon hyödyntäminen kestävän teollisuuden tulevaisuuskuvan muodostamiseksi. Toteutetaan teknologia-alan tulevaisuuden koulutus-, osaamis- ja työvoimatarpeiden tiedon keräys- ja analysointimallin suunnittelu ja pilotointi.
  2. Kehitetään KesTech -osaamiskeskittymän verkostomainen toimintamalli. Laaditaan yhteinen kehittämis- ja toimintasuunnitelma ja implementoidaan prosessimainen kehittämismalli käytäntöön.
  3. Suunnitellaan ja pilotoidaan yrityskumppanuusmalli ja jatkuvan oppimisen palvelumalli. Lisätään yliopistojen, tutkimuslaitosten, ammatillisten oppilaitosten, julkisyhteisöjen ja yritysten TKI-yhteistyötä, myös kansainvälisellä tasolla.
  4. Tunnistetaan alueelliset teknologia-alan hanketoimijat ja kehittämishankkeet. Toteutetaan koulutusorganisaatioiden yhteinen teknologiahankkeiden kehitysalusta ja orkestrointimalli.

Hankkeen tuloksena syntyy Ylä-Savon teollisuusyritysten ja alueella toimivien koulutusorganisaatioiden välille toimintamalli, jonka avulla tulevaisuuden osaamisen ja teknologian kehittämistarpeita pystytään ennakoimaan ja tarjoamaan niihin innovatiivisia ratkaisuja. Toimintamalli vastaa proaktiivisesti valmistavan teollisuuden ja teknologia-alan muuttuviin tarpeisiin.


KesTech osaamiskeskittymän toiminnan arvot ovat:

  • Yhteistyö
  • Alueellinen vastuullisuus
  • Kestävä kehitys
  • Luotettava ja uskottava
  • Rohkeus kokeilla ja epäonnistua

Hankkeen toteuttajat