KesTechin Round Table -toiminta

Kun KesTech alkoi, yhtenä toimenpiteenä toiminnassa oli Ylä-Savoon liittyvien ilmiöiden ennakointi ja niihin liittyvien toimenpiteiden suunnittelu. Oli selvää, että työhön oli saatava kuulumaan alueen toimijoiden ääni. Niinpä, kun keväällä oli kartoitettu ennakointityön avulla Ylä-Savoa koskevat ilmiöt, aloitettiin rakentamaan ilmiöiden pohjalta kolmea RoundTable kokonaisuutta: Osaava Työvoima, Tulevaisuuden Teknologia sekä Kestävä Vastuullisuus

Kokonaisuuksien sisällä päätettiin, että ensimmäiset RoundTablet aiheen ympäriltä kartoittaisivat nykytilannetta ja toisivat ilmi ajatuksia aiheen ympäriltä. Toisessa ja kolmannessa RoundTablessa ajatuksista löytyisi toimenpiteitä, joita jatkojalostettaisiin konkreettisiksi ideoiksi ja hankkeiksi.

Tilaisuuden muoto lähti liikkeelle ideasta, että kaikkien RoundTableen kutsuttujen mielipiteet tulisivat julki. Tapahtuma sai nopeasti rakenteen kolmesta osasta: Alustuksesta, asiantuntijapuheenvuorosta sekä pienryhmäkeskusteluista. Alustuksessa tuotaisiin odotukset RoundTable-toiminnasta ilmi osallistujille. Asiantuntijakeskusteluista saataisiin aiheen ympäriltä uutta tietoa. Pienryhmäkeskusteluista saataisiin ryhmänvetäjän koostamana sitten tuotua muiden pienryhmien kuultavaksi tiivistelmä käydystä keskustelusta ja mietteistä. Lisäksi monella pienryhmillä saadaan saman aiheen ympäriltä käsiteltyä useampia teemoja ja näkökulmia.

Pilotointi alkoi ensimmäisessä Osaava Työvoima RoundTable -toiminnassa. Osaavan työvoiman alustuksessa käytiin läpi erilaisia kansainvälisiä ilmiöitä sekä Suomessa esiintyviä ilmiöitä. Tämän jälkeen neljässä pienryhmässä käytiin läpi ongelmaa työnantajan, työntekijän, työtehtävien sekä kuntien näkökulmasta. Keskusteluista koottiin miellekartta, joiden pohjalta lähdettiin rakentamaan seuraavaa RoundTable toimintaa. Kokemukset tapahtumasta oli hyviä, mutta opimme että tapahtuman pituutta piti lisätä kahdesta tunnista ylöspäin, sillä keskustelut olivat turhan kiireisiä aikarajojen takia.

Kokemuksesta oppineena järjestettiin ensimmäinen Tulevaisuuden Teknologia Roundtable. RoundTable koostui samanlaisista palasista kuin ensimmäinen Osaavan Työvoiman tapahtuma. Tapahtuma kesti nyt 2 ½ tuntia, mikä sisälti myös lyhyen tauon. Asiantuntijapuheenvuorossa käytiin läpi uusia teknologioita ja teollisuuden ilmiöitä, minkä jälkeen käytiin läpi pienryhmissä läpi teknologioita, joiden koettiin olevan vaikuttavia Ylä-Savon alueella. Teknologioita ja ilmiöitä tuli esiin laajasti eri osa-alueilta. Seuraavassa RoundTablessa näitä käydään syvällisemmin läpi.

Toisen Osaavan Työvoiman RoundTablessa lähdettiin jo miettimään ratkaisuja osaavan työvoiman haasteisiin. Tilaisuuteen kutsuttiin asiantuntijaksi Minna Ylikännö, joka piti puolen tunnin esitelmän työvoimatilanteesta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, tähän liittyvistä ilmiöistä ja haasteista, sekä Suomen toimenpiteistä osaavan työvoiman saamiseksi. Palautteen perusteella ulkopuolisen asiantuntijan esitys koettiin hyväksi ja ajatuksia herättäväski. Tämän jälkeen aloitettiin keskustelut kolmessa pienryhmissä, joissa ongelmaa käsiteltiin työntekijöiden ja työnkuvan, kunnan ja yhteiskunnan, sekä työpaikkojen näkökulmasta. Keskusteluissa käytiin läpi tämän hetken toimenpiteitä sekä ratkaisuehdotuksia osaavan työvoiman saatavuusongelmaan. Keskustelujen pohjalta laadittu toimenpiteiden ja ratkaisuehdotuksien koosteen pohjalta KesTech lähtee rakentamaan kolmatta RoundTablea asian tiimoilta.

Kevään aikana tullaan toteuttamaan ensimmäinen Kestävän Vastuullisuuden RoundTable, toinen Tulevaisuuden Teknologia -RoundTable sekä kolmas Osaavan Työvoiman RoundTable. RoundTablet ovat jo itsessään aiheuttaneet sivuprojekteja. Esimerkiksi Ylä-Savon kädentaitojen opettajat ja opinto-ohjaajat on kutsuttu keskustelujen pohjalta tutustumaan yrityksiin pohtimaan koulutuksen tulevaisuutta. Lopullisena tuotoksena syntyy konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla RoundTable -toiminnassa ilmi tulleet haasteet saadaan ratkaistua. Osana KesTechin jatkuvaa toimintaa tulevaisuudessa etsitään ja ennakoidaan uusia alueeseen vaikuttavia ilmiöitä, joiden pohjalta saadaan rakennettua uusia RoundTable kokonaisuuksia ilmiöiden ympärillä esiintyvien haasteiden ratkaisemiseksi.

Kirjoittaja: Herkko Pulkkinen, UEF