EU rahoitukset 2022

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelma tukee elinkeino-, energia-, ilmasto-, innovaatio-, koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa sekä syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista työtä. Lisäksi kansallisissa tavoitteissa tuetaan kestävää kasvua sekä toimia, jotka edistävät hiilineutraaliin talouteen ja yhteiskuntaan siirtymistä. Ohjelmassa painotetaan myös ns. ”älykästä erikoistumista”, jolla on painoarvoa eteenkin EAKR-rahoitteisten toimintalinjojen mukaan haettavaan rahoituksen. Kaikkiaan ohjelmassa on kuusi toimintalinjaa, jotka tähtäävät alueiden elinkeinorakenteen uudistamiseen, työllisyyden ja osaamisen parantamiseen sekä osallisuuden lisäämiseen. Toimintalinjat rajautuivat selkeiksi rahoitusta ja tukea vaativiksi kokonaisuuksiksi edellisen rahoituskauden (2014–2020) tuotosindikaattoreiden ja tulosten perusteella. Ohjelma sisältää Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+), Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) yhdistetyt tavoitteet ja toimet. JTF rahoitus poikkeaa EAKR ja ESR+ rahoituksista siten, että se on kertaluontoista ja tarkoitettu edistämään ilmastoneutraaliataloutta. Ohjelman mukainen julkinen rahoitus on kaikkiaan noin 3,2 miljardia euroa, josta noin neljäsosa on EU-rahoitusta ja loput kansallista vastinrahoitusta sekä oikeudenmukaisen siirtymän rahoitusta.

  1. Innovatiivinen Suomi (EAKR): Tavoitteena on edistää alueiden ja yritysten elinkeino- ja työelämälähtöisiä tutkimus- ja innovointivalmiuksia ja uusien teknologioiden käyttöönottoa. Rahoituksella vauhditetaan pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää digitalisaatiota kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi. Erityistavoitteina on nostettu esiin kolme osa-aluetta: tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen, digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi, sekä pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen.
  2. Hiilineutraali Suomi (EAKR): Tavoitteena on edistää energiatehokkuutta ja kiertotaloutta, sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Rahoitusta kohdennetaan myös toimiin, joilla varaudutaan ilmastonmuutokseen. Toimintalinjan erityistavoitteiksi on kirjattu: energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen, sekä kiertotalouteen siirtymisen edistäminen.
  3. Saavutettavampi Suomi (EAKR): Tavoitteena on tukea pk-yritystoimintaa Itä- ja Pohjois-Suomessa kehittämällä paikallista tieliikenneinfrastruktuuria harvaan asuttujen alueiden erillisrahoituksella. Kolmannessa toimintalinjassa erityistavoitteeksi on nimetty alueellisen ja paikallisen saavutettavuuden kehittäminen.
  4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+): Tavoitteena on tukea työllisyyttä, osaamista, työelämän kehittämistä, jatkuvaa oppimista ja joustavia koulutuspolkuja. Erityistavoitteet on määritelty kiteytetysti otsikoihin: polkuja töihin, uutta osaamista työelämään sekä yhdenvertaiseen osallisuuteen.
  5. Sosiaalisten innovaatioiden Suomi (ESR+): Tavoitteena on tukea lastensuojelun asiakkaana olevien sekä erityisesti kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten elämäntilannetta ja pärjäämistä. Erityistavoitteeksi on nostettu otsikko: Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen.
  6. Aineellista puutetta torjuva Suomi (ESR+): Tavoitteena on auttaa heikommassa asemassa olevia tarjoamalla tukea elintarvikkeiden ja perushyödykkeiden hankintaan. Samanaikaisesti pyritään tarjoamaan muita palveluja, joilla avunsaajien tilannetta parannetaan. Erityistavoite on linjattu otsikon ”Eväitä elämään” alle.

Lisäksi myönnetään erityisrahoitusta pohjoisen harvaan asutuille alueille (NSPA). Erityistuen tarkoitus on lieventää alueellisia kehityseroja ja rahoitusta kohdennetaan erityisesti elinkeino- ja yritystoimintaa edistävään saavutettavuuteen sekä koulutuksellista tasa-arvoa, hyvinvointia ja osallisuutta lisäävien palvelujen saavutettavuuden kehittämiseen esimerkiksi digitalisaation avulla. NSPA-tuki kohdennetaan Itä- ja Pohjois-Suomen alueen erityshaasteiden ratkaisemiseen. Näitä haasteita ovat mm. pysyvät kilpailukykyhaitat, jotka johtuvat harvasta asutuksesta ja pitkistä etäisyyksistä. Erityistavoite 3 on käytössä vain NSPA-alueella. Alueella on rakennetyöttömyyttä, korkeampi työttömyys, alhaisempi koulutusaste ja harvasta asutuksesta johtuen haasteita koulutuksen ja työmarkkinoiden saavutettavuudessa.

Ohjelman hankehaku on parhaillaan käynnissä. Hankehakemuksen voi jättää sähköisesti EURA 2021 -järjestelmässä https://eura2021.fi/

Lähteet:
– EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma: Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Työ- ja elinkeinoministeriö, 2022 https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/120111163/2_FI+Ohjelma+asiakirja_4.4.2022+fi.pdf/e00f01e7-8ec1-e752-3f70-8bbeb365795c/2_FI+Ohjelma+asiakirja_4.4.2022+fi.pdf?t=1652244978180
– Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) https://rakennerahastot.fi/euroopan-aluekehitysrahasto-eakr
– Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) https://rakennerahastot.fi/euroopan-sosiaalirahasto-plus-esr
– Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) https://rakennerahastot.fi/oikeudenmukaisen-siirtyman-rahasto-jtf
– Ohjeita hankehakijalle https://rakennerahastot.fi/ohjeita-rahoituksen-hakemiseen
– Tietoa yritysrahoituksesta https://rakennerahastot.fi/ita-suomi/yritysrahoitus
– Hakuajat https://rakennerahastot.fi/hakuajat