Toimenpidekysely – Osaava työvoima

KesTech kartoitti RoundTable tilaisuuksien pohjalta konkreettisia toimenpiteitä, joita Ylä-Savon alueella voidaan tehdä edistämään osaavan työvoiman saantia Ylä-Savossa. Kolmatta Osaava Työvoima -RoundTablea varten pyydimme Ylä-Savon toimijoilta mielipidettä siitä, mihin toimenpiteisiin alueella pitäisi keskittyä työvoiman saamiseksi.

Alla esitetyt toimenpiteet, joista valittiin 1-3 vastaajan mielestä tärkeintä.


Ylä-Savolainen “all-inclusive” vetovoimapaketti – Asunto, päivähoito, harrastus-, opiskelu- ja lähi- / etätyömahdollisuudet puolisolle.

Ylä-Savo tarvitsee monen tasoisia teknologia-alan osaajia ja haasteena on koettu, että alueeseen on vaikea sitoutua, jos puolisolle ei löydy työtä. Rakennetaan vetovoimapaketti, jonka kautta Ylä-Savoon muuttaminen tehdään houkuttelevaksi ja todella yksinkertaiseksi, eli henkilö/perhe voi aloittaa elämän alueella ilman suurempaa vaivannäköä. Vetovoimapaketti sisältää hyvän ja onnellisen elämän peruspilarit ja siinä huomioidaan myös tämän ajan hybridityön mahdollisuudet.


Työpaikkojen ja -mahdollisuuksien tehostettu markkinointikampanja.

Ylä-Savoon tarvitaan osaajia mutta aluetta ja sen mahdollisuuksia tunnetaan suomessa ja kansainvälisesti hyvin heikosti. Buustataan tietoisuutta Ylä-Savon alueen työpaikoista ja työmahdollisuuksista markkinointikampanjalla. Kampanjalla haetaan sekä kansallista että kansainvälistä näkyvyyttä Ylä-Savon työmahdollisuuksista. Kampanjan kautta kanavoidaan markkinointiammattilaisten osaamista ja apua yrityksille, kirkastetaan viesti selkeäksi ja useammalla kielellä sekä etsitään vaikuttavat kanavat, joiden kautta työntekijöitä saadaan alueelle.


Esihenkilötyön kehittämispaketti osana muutosta kohti monikulttuurisia Ylä-Savolaisia työyhteisöjä, ketteriä työllistämismahdollisuuksia ja maailmanluokan työhön perehdytystä.

Vauhdilla muuttuvassa maailmassa työn konteksti elää samalla kun ihmiset muuttuvat ja sukupolvien väliset toiminta- ja ajatusmallien erot kasvavat. Maailman epävarmuuksien buustaamana ihmisen liikkuminen maiden rajojen yli lisääntyy ja myös Ylä-Savossa työyhteisöistä tulee väistämättä nykyistä monikulttuurisempia – joka osaltaan avaa myös ratkaisuja työvoiman saatavuuteen liittyen. Muutokset haastavat alueen yrityksiä ja erityisesti lähiesihenkilötyötä organisaatioiden eri tasoilla pakottaen esihenkilöitä oppimaan uusia tietoja, taitoja ja sisäistämään uudenlaisia ajatusmalleja, jotta tulevaisuuden työntekijät kykenevät laadukkaaseen työhön sekä jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen. Kehittämispaketin kautta Ylä-Savon esihenkilötyö buustataan uudelle tasolle, jonka kautta luodaan yritysten ja yhteisöjen henkilöstölle mahdollisuus pitkiin ja menestykkäisiin työuriin, jolloin me moninaistuvat Ylä-Savolaiset itse toimimme alueen tulevaisuuden hyvinvoinnin perusteena.


Kehitysprojekti tavoitteena työmahdollisuuksien lisääminen osatyökykyisille, väliinputoajille sekä entistä iäkkäämmille että nuoremmille tekijöille.

Etsitään toimintatavat, joilla nuoret saadaan entistä tehokkaammin koulunpenkiltä työelämään. Toisaalta työelämä tarjoaa mahdollisuuksia ikääntyvälle Ylä-Savon väestölle, jolloin myös yritykset ottavat harteilleen entistä enemmän sosiaalisen vastuun toteutumista ja kykenevät tarjoamaan ketteriä työmahdollisuuksia. Selvitetään, miten työtehtäviä ja rekrytointia voidaan kehittää, jotta työhön saadaan mukaan osatyökykyisiä ja ns. Väliinputoajia (esimerkiksi ammattiin valmistuneet mutta ei alalle työllistyneet).


Automaatioasteen ja digitaalisten ratkaisujen buustaaminen Ylä-Savolaisessa teollisuudessa.

Ylä-Savossa valmistavan teollisuuden yritysten automaatioaste vaihtelee eri toimijoiden välillä johtuen resursseista sekä yritysten investointimahdollisuuksista. Lisätään entisestään alueen yritysten ja oppilaitosten osaamista automaation ja digitalisaation mahdollisuuksiin liittyen ja kerätään alueella tietopankki hyvistä käytännöistä ja yrityksistä / tahoista, jotka voivat kehitysprojekteissa tarjota tukea. Etsitään aktiivisesti työtehtävistä niitä vaiheita, mitä voidaan tehostaa automaation avulla ja toteutetaan kokeilupilotteja, joiden tuloksia ja oppeja ollaan valmiita jakamaan jalkauttaen kertyneet opit ja hyödyt yksittäisestä käyttökohteesta ja yrityksestä koko alueen kehittämiseen. Lähdetään kehittämään ja rakentamaan Ylä-Savolaisen teollisuuden yhteisiä digitaalisia alustoja ja toimintatapoja, joilla varmistetaan datan oikea-aikainen ja laadukas siirtyminen yli yritys- ja organisaatiorajojen vähentäen tarvetta datan manuaaliselle jatkokäsittelylle


Toteutetaan yritysten tarpeisiin räätälöityjä perehdytyskoulutuksia, jotka rakennetaan yhteistyössä alueen yrityksen ja oppilaitosten kesken. Perehdytyskoulutuksen toteutuksesta vastaa alueen oppilaitokset, jolloin yritys voi kohdentaa omia resurssejaan tuottavaan työhön.

Uuden henkilön rekrytointi ja työhön perehdytys ottaa resursseja yrityksessä jo työskenteleviltä kokeneemmilta työntekijöiltä ja työpaikkaohjaajilta – ja perehdytykseen käytetty aika näkyy tuottavan työn väliaikaisena laskuna näiden henkilöiden kohdalla. Kehitetään toimintamalli, jossa alueen oppilaitokset ottavat kurssimuotoisena hoitaakseen osan yritysten uusien työntekijöiden työhön- ja työtehtävään perehdytyksestä vapauttaen yritysten omaa henkilöstöä tuottavaan työhön. Malli yhdistää jo olemassa olevia rekrytointikoulutusten mahdollisuuksia syventäen niitä edelleen yksilö- ja ryhmätason ohjaukseen, jonka kesto voi olla lyhimmillään tunneista päiviin. Mallin kautta alueen oppilaitokset kehittävät kykyä toimia ketterinä täsmäkoulutusten tarjoajina.


Startataan Ylä-Savon teknologiayritysten ja oppilaitosten yhteinen työelämäfoorumi, jonka kautta varmistetaan toimijoiden jatkuva vuoropuhelu ja muodostetaan työvoimapankki, joka mahdollistaa osaajien liikkumisen yritysten välillä tarveperusteisesti.

Foorumin kautta yritykset avoimesti tuovat näkyville työvoima- ja osaamiskapeikot ja toisaalta mahdolliset ylikapasiteetit. Avoimeen tiedonjakoon pohjautuen mahdollistetaan työntekijöiden osaamisen kehittyminen ja liikkuminen yritysten sisällä ja pitkällä tähtäimellä myös yritysten välillä. Foorumin keskustelun kautta lisätään myös ymmärrystä henkilöstön koulutustarpeista ja pystytään rakentamaan osaamisen kehittämistä, joka hyödyttää mahdollisimman laajasti alueen yrityskenttää. Foorumit voivat olla isompia kokonaisuuksia tai niitä voidaan järjestää esim. yksittäisten valmistusteknologian aihepiirien ympärille.


Ulkomaisen työvoiman rekrytointikanavan ja mallin luominen ja pilotoiminen

Väestöennuste Ylä-Savon osalta on karua luettavaa – syntyvyys laskee, kuolleisuus nousee ja sitä myöten väkimäärä vähenee kiihtyvällä tahdilla joka entistään asettaa haasteita osaavan työvoiman löytymiselle Ylä-Savon yrityksiin ja yhteisöihin. Lähdetään etsimään ratkaisuja pienenevään työntekijämäärään ulkomaisista työntekijöistä. Jotta ulkomaisen työvoiman saatavuutta alueen yritysten käyttöön voidaan kehittää huomattavasti nykyistä tehokkaammaksi, kehitetään 2-vaiheinen rekrytointiprosessi, missä 1. vaiheessa rekrytoidaan henkilö suomeen ja 2. vaiheessa hoidetaan byrokratia yms. mahdollisimman kivuttomasti, että työntekijä pääsee nopeasti työtehtäviin ilman että työantajina toimivien yritysten tarvitsee sitoa prosessiin omia resurssejaan.


Työtehtävien ja toimenpiteiden kehittäminen kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoimiseksi

Suomessa, Itä-Suomessa ja Pohjois-Savossa opiskelee huomattava määrä kansainvälisiä opiskelijoita. KV-opiskelijat kokevat tällä haasteita työssäoppimispaikkojen, harjoittelupaikkojen, projektitöiden ja opinnäytetöiden löytämisessä ja kun yhteydet yrityskenttään ovat heikot, KV-opiskelijat myös opintojen päättymisen jälkeen poistuvat alueelta. Tunnistetaan ja kehitetään Ylä-Savolaisessa yrityskentässä toimenpiteitä, joilla edesautetaan kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä ja edelleen asetumista Ylä-Savon alueelle. Madalletaan rekrytointikynnystä, mahdollistetaan suomen kielen käyttöä sekä työkielenä englannin lisäämistä.


Ylä-Savolainen “All Inclusive” pitovoimapaketti, jolla varmistetaan alueelle syntyvien ja siellä jo asuvien pysyminen.

Pidetään huolta, että Ylä-Savolaiset pysyvät Ylä-Savossa – ja tämä koskee niin syntyviä lapsia kuin nuoria ja varttuneempaa väestöäkin. Haastatteluihin perusten voidaan sanoa, että alueen teknologiayrityksiä ja niiden tarjoamia työllisyys- ja uramahdollisuuksia tunnetaan huonosti. Teknologia-ala tarvitsee monenlaisia osaajia nyt ja tulevaisuudessa ja nämä mahdollisuudet pitää nostaa paremmin Ylä-Savolaisten tietoisuuteen. Alueen ja teknologia-alan työpaikkojen mainetta tulee buustata isosti jolloin esim. nuorten vanhemmat näkevät Ylä-Savon alueen elinvoimaisena ja hyvänä paikkana kasvaa ja elää. Alueen tulee tarjota hyvän elämisen peruspilarit ja pystyä pitovoimassa kilpailemaan muiden alueiden vetovoimaa vastaan. Pidetään huoli, että alueen nuoret kokevat Ylä-Savon houkuttelevana paikkana ja jäävät alueelle tai palaavat alueelle kouluttauduttuaan muualla.