Minne häviää kädentaidot, Arvostetaanko kädentaitajaa?

Kesällä 2022 Kestech-ennakointikartan ja tulevaisuuden ilmiöiden pohdinnassa käytiin pitkät ja hyvät keskustelut liittyen työelämään siirtyvien nuorten kädentaitojen heikkenemiseen. Ilmiön taustoja pohdittaessa nousi esille, ettei alueen teknologiayritysten edustajat saatikka Kestech-asiantuntija tunteneet kuinka kädentaitoja opetetaan ja kehitetään perusopetuksessa. Lisäksi keskustelussa nousi esille kädentaitojen arvostus nykyajassa ja kysymys, kuinka hyvin teknologia-alan yrityksiä, ammatteja ja uramahdollisuuksissa perusopetuksen tasolla ylipäätään tunnetaan Ylä-Savossa. Keskustelun pohjalta Kestech otti pallon haltuun ja lupasi selvittää vastaukset kysymyksiin!

Syksyn aikana ilmiöitä taustoitettiin ja lähdettiin rakentamaan kokoontumisia joihin paikalle kutsuttiin Ylä-Savon kädentaitojen opettajat sekä opinto-ohjaajat. Oppimisen ja tiedonvaihdon lisäksi tilaisuuksien tavoitteena oli alkaa rakentamaan entistä tiiviimpää ja tulevaisuuteen suuntaavaa yhteistyötä Ylä-Savon teknologiayritysten, oppilaitosten sekä perusopetuksen välille. Kädentaidon opettajien ja opinto-ohjaajien kokoontumisten tukijoiksi saimme Normet Oy:n sekä Metallityö Vainio Oy:n ja erityiskiitokset tästä menee Eetu Pekkaselle ja Heli Pironetille Normetilla ja Tommi Lähteiselle Metallityö Vainiolla!

Kokoontumisten keskustelujen muistiinpanot ovat luettavissa ja tutustuttavissa vapaasti paikassa tämän artikkelin lopussa. Keskustelujen pohjalta Kestech-tiimi lähtee pohtimaan toimenpiteitä, joilla teknologia-alan tunnettavuutta sekä kädentaitojen arvostusta ja opetusta voidaan edelleen kehittää ja tukea Ylä-Savon alueella.

Iso kiitos kaikille tilaisuuteen osallistuneille!


Ylä-Savon kädentaitojen opettajat vieraana Normetilla

Kädentaitojen opettajien yhteistyöilta järjestettiin torstaina 17.11.2022 Normetilla. Tilaisuuden keskusteluosuudessa pohdittiin mm.

  • Näkyykö kädentaitojen heikkeneminen jo perusopetuksessa ja kuinka paljon kädentaitoja perusopetuksessa opetetaan ja millaisilla resursseilla opetus järjestetään.
  • Millainen mielikuva teknologia-alan työtehtävistä ja työpaikoista tämän ajan nuorilla on?
  • Kuinka kädentaitojen harjaantumista ja arvostusta voitaisiin jatkossa buustata yritysten ja oppilaitosten paremmalla yhteistyöllä.

Keskusteluista yllätyksenä nousi mm. tieto perusopetuksen kädentaitojen valinnaisuudesta 8. ja 9. vuosiluokalla. Tällä hetkellä hieman koulusta ja kunnasta riippuen 30 – 50% nuorista valitsee kädentaidot valinnaisena 8. ja 9. vuosiluokille tarkoittaen että yli puolella peruskoulujen nuorista kädentaitojen opettelu päättyy 7. vuosiluokalle. Keskusteluosuuden jälkeen ryhmä suuntasi tutustumaan Normetin tuotteisiin ja tuotantotiloihin ja vielä ennen tilaisuuden päätöstä sovimme yhteistyön jatkamisesta sekä ideoimme käytännön toimia joilla kädentaitojen arvostusta voitaisiin Ylä-Savon alueella vahvistaa.

Ylä-Savon peruskoulujen kädentaitojen opettajat Normet Oy:n vieraana 17.11.2022

Ylä-Savon peruskoulujen ja lukioiden opinto-ohjaajat vieraana Metallityö Vainiolla

Perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen opetuksen opinto-ohjaajat ovat tärkeässä roolissa, kun puhutaan nuorten tulevaisuuden opinto- ja urapolkujen muodostumisesta. Jotta ymmärtäisimme paremmin opinto-ohjaajien arkea oppilaitoksissa ja toisaalta pystyisimme muodostamaan kuvaa teollisuuden yritysten, työtehtävien ja työpaikkojen arvostuksesta nuorten keskuudessa yhteistyötilaisuuksia jatkettiin perjantaina 2. joulukuuta opinto-ohjaajien kokoontumisella Metallityö Vainion vieraana.

Kokoontumisen teemana oli erityisesti Ylä-Savon teollisuuden työpaikat, työtehtävät, sekä opintopolut unohtamatta kädentaitoihin liittyvää keskustelua. Tilaisuuteen oli aikataulutettu lounas, keskusteluosuus sekä tutustuminen Metallityö Vainion toimintaan sekä tuotantoon – juttua kuitenkin riitti niin että aikataulut pistettiin uusiksi ja tuotantoon tutustuminen päätettiin siirtää seuraavaan kokoontumiseen – alleviivaten tällaisten tilaisuuksien tarvetta myös jatkossa!

Yhteisessä keskustelussa pohdittiin mm.

  • Ylä-Savon alueen veto- ja pitovoimaa nuorten keskuudessa
  • Ylä-Savon alueen teollisuuden tarjoamia urapolkuja ja työtehtävien monipuolisuutta
  • Teollisuusyritysten tunnettavuutta nuorten keskuudessa (joka oli valitettavan huono)
  • Korkeasti koulutettujen työllistymismahdollisuuksia Ylä-Savon teollisuusyrityksissä
  • Kuinka nuoria voitaisiin tukea ja rohkaista hakemaan työtä ja työpaikkoja

Yleisesti keskusteluissa tunnistettiin haasteiden ja kehityskohteiden lisäksi paljon positiivista ja niissä nousi esille myös useampi hieno tarina, jossa nuoret ovat löytäneet työuran Ylä-Savon teollisuusyrityksistä. Yhteistyö jatkuu opinto-ohjaajien kanssa ja jo ensimmäisen tilaisuuden pohjalta Kestechin tehtävälistalle saatiin paljon uutta sisältöä erityisesti oppilaitosten ja yritysten yhteistyön ja vierailuiden koordinoinnin suhteen.

Ylä-Savon peruskoulujen ja lukioiden opinto-ohjaajat Metallityö Vainion vieraana 2.12.2022

Tapahtumien muistiinpanot: